کاربرد ابزار غیر برقی.........توضیحات در پایین صفحه  • 25,000 تومان
  • 210 تومان
  • 110,000 تومان

ابزاری از قبیل گلند، نوار چسب، سرشیر، کلید آسانسو و........ در این بخش ارائه شده اند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند.