کاربرد ابزار غیر برقی.........توضیحات در پایین صفحهابزاری از قبیل گلند، نوار چسب، سرشیر، کلید آسانسو و........ در این بخش ارائه شده اند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند.