برخی از انوع باتری ها در این بخش ارائه شده اند......ادامه در پایین صقحهباتری سکه ای دارای بدنه ای فلزی است که بدنه پایینی ترمینال مثبت سلول را تشکیل می دهد. به علت شباهت 

این باتری به سکه آن را باتری سکه ای می نامند.

این نوع باطری بیشترین کاربرد را در ساعت دارد و به آن باتری ساعت نیز گفته می شود. این باتری ها برای

دستگاه هایی بکار می رود که دوام باتری در اولویت استفاده از آنهاست مانند سمعک و یا ساعت مچی که با این

باتری تا یک سال یا بیشتر هم کار می کند.

قطر و ضخامت این باتری ها متفاوت هستند. برخی از انواع این باتری ها مدل های CRCR2032 ، 2016

 و CR2025 هستند.

انواع دیگر باتری های دزد گیر هستند. در دزدگیرها باطری های مختلفی از قبیل سکه ای، سیلد اسید ، لیتیوم، 

قلمی و نیمه قلمی استفاده می شود.