کابل تلفن

کابل تلفن در طول های مختلف در دو نوع آماده و بصورت کابل خام عرضه می شود

 

1
جستجوی در نتایج