کاربرد سطل اداری ............ ادامه در پایین صفحهیکی از ملزومات مورد استفاده در اماکن انواع مختلف سطل های زباله هستند.به سطل هایی که در اداره جات و محیط های کاری مورد استفاده قرار می گیرند،

سطل های اداری گفته می شود. این سطل ها دارای ظاهری ساده و شکیل بوده و دارای ابعاد و ظرفیت های متفاوتی هستند . افراد می توانند متناسب با

محیط مورد نظر و میزان استفاده، سایز مناسب را انتخاب و خریداری نمایند.

همچنین رنگ های بسیار متنوعی از این محصول موجود می باشند. برخی از سطل ها دارای پدال برای باز کردن درب سطل هستند که موجب تسهیل در

استفاده از آن می شود و استفاده از سطل را  بدون دخالت دست ممکن می سازد.