دستگاه های تبدیل به منظور فراهم کردن اتصال بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. ادامه در پایین صفحه • 145,900 تومان
 • 114,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • 43,000 تومان
 • 12,400 تومان
 • 92,200 تومان
 • 13,000 تومان 13,000
 • 40,000 تومان
 • 15,000 تومان
 • 61,500 تومان
 • 130,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 59,000 تومان
 • 81,200 تومان

   برخی از این تبدیل ها به صورت کابل و برخی به صورت دستگاه های مبدل هستند. با استفاده از این محصولات

می توان تجهیزات کامپیوتری ، شبکه و تجهیزات الکتریکی را به هم اتصال داد و به مقصود مورد نظر دست یافت .

مبدل هایی از قبیل تبدیل ساتا به USB  ، تایپ سی به VGA ، VGA به AV  و بسیاری از مبدل ها و کابلهای تبدیل

دیگر با کاربردهای متنوع در این بخش قابل دسترسی می باشند.