کابل برق به یک یا چند سیم که به هم تابیده شده اند و توسط لایه هایی محافظت شده اند گفته می شود........ ادامه در پایین صفحهکابل برق به منظور هدایت جریان برق بکار می رود. این کابل ها در تاسیسات الکتریکی کاربردهای وسیعی دارند.

کابل ها براساس موارد استفاده بسیار متنوع هستند. انواع کابل های فشار قوی و فشار متوسط نیز به تناسب نیاز

مورد استفاده قرار می گیرند.

کابل ها عموما از دو بخش هادی و عایق تشکیل شده اند.

تقسیم بندی کابل ها براساس ساختمان کابل به شرح زیر می باشند:

هادی کابل

عایق کابل 

غلاف کابل

انواع هادی کابل برق به شرح زیر می باشند:

تک مفتولی

گرد تابیده منظم

انعطاف پذیر(افشان)

فشرده گرد تابیده منظم

فشرده سکتور تابیده منظم